miércoles, 22 de abril de 2015

吳式太極拳. Wu style Taiji Spear. Shanghai. Master Zhou Zhongfu.

No hay comentarios: